Loi macron – mode d’emploi

Законът Макрон – начин на употреба

Влиза в сила по време на изпълнение на вашите работни отношения на териториторията на Република Франция. Законът изклчва транзитно преминаване през страната.

Етап 1

Във Вашето превозно средство трябва да има следните документи:

 • Командировачна заповед по образец – Cerfa 15553*01.
 • Копие от трудовия договор на служителя.
 • Писмен документ от вашият представител във Франция.
 • Копие от колективноното споразумение, ако има такова.
 • Месечен Работен лист показващ работните часове прекарани във франция.

Етап 2

При командироване във Франция, фишът работна заплата на служителя трябва ясно да показва часовете отработени на френска територия. Тези часове трябва да са платени и равнени с минималната брутна работна заплата във франция – виж таблицата.

Вашият счетоводител трябва да включи следните елементи във фишът:

 • Брутна почасова ставка, включително увеличения при извънреден труд в евро.
 • Периоди и часове платени на служителя при нормална часова ставка и тези платени в условия на извънреден труд.   
 • При нощна работа, стандартната часова ставка се ужеличва с 20% в периода: 22h – 6h
 • Платен отпуск и официални платени празници
 • Допънителни елементи както следва:
Loi Macron - Sanction
cerfa-page-1

Влиза в сила по време на изпълнение на вашите работни отношения на териториторията на Република Франция. Законът изклчва транзитно преминаване през страната.

Етап 1

Във Вашето превозно средство трябва да има следните документи:

 • Командировачна заповед по образец – Cerfa 15553*01.
 • Копие от трудовия договор на служителя.
 • Писмен документ от вашият представител във Франция.
 • Копие от колективноното споразумение, ако има такова.
 • Месечен Работен лист показващ работните часове прекарани във франция.

Етап 2

При командироване във Франция, фишът работна заплата на служителя трябва ясно да показва часовете отработени на френска територия. Тези часове трябва да са платени и равнени с минималната брутна работна заплата във франция – виж таблицата.

Вашият счетоводител трябва да включи следните елементи във фишът:

 • Брутна почасова ставка, включително увеличения при извънреден труд в евро.
 • Периоди и часове платени на служителя при нормална часова ставка и тези платени в условия на извънреден труд.   
 • При нощна работа, стандартната часова ставка се ужеличва с 20% в периода: 22h – 6h
 • Платен отпуск и официални платени празници
 • Допънителни елементи както следва:

 

duree du tranvail FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация

Командировъчната заповед трябва да бъде попълнена за всеки служител преди започването на пътуването. Последната трябва да е на френски език  в два екземплаяра , като единият се намира на борда на возилото вторият се поверява на представителя на работодателя във Франция.

Валидноста на командировъчната заповед не може да надвишава 6 месеца.

Командировъчна заповед трябва да бъде направена независимо от продължителността на дейността.

 

Важно е в заповедта да бъде ясно написана брутната почасова ставка на служителя в евро, както и детайли за поемането на режийните разходи на служителя от работодателя.

 

В случай на проверка служителят трябва да може да представи заповедтапред съответните контролни органи:  Cerfa 154208*01 както и трудовия си договор.

 

При командироване на служители на територията на Франция вие трябва да определите ваш представител който ще осигури връзката между вас и френските контролни органи.

Този представител е длъжен да предостави всички необходими документи както и да докаже заплащането на командировъчната ставка фиш работна заплата и банкови извлечения или платежни нареждания.

 

В случай, че фирмата не може да представи всико изброено по горе, тя ще бъде подложена на следните глоби:

 • Глоба от четвърти клас на стойност 750 € за липса на командировъчна заповед.
 • Глоба от трети клас за липса на трудов договор и необходима документация на стойност 450 €.

Фирмата може да бъде подложена на допълнителни глоби свързанис с командировъчната заповед, определянето на представител, а административната служба може да прекрати вашата дейност до пълна документална изрядност.

Статия R 1331-6 от кодекса на труда уточнява съвместната отговорност с поръчителя на заявката.

Според закона Поръчителят е отговорен да следи за правомерното прилагане на всички аспекти от закона, изрядна документация и при липсата на такива може да бъде сезиран (статия L 1262-1 и 2 от кодекаса на труда).

Лицето за контакти …………………..
Контролните органи са в правото си да влезнат в контакт с ПОръчителят могат да изискат пълната документация свързана с командировката, заплащане, и тнт. Той от своя страна може да се свърже с представителя за да продължи проверката.